Coverstories
Coverstories
Sluit

Coverstories helps visionary brands advertise their stories. Engage thousands of readers in news sites and apps, with open rates of up to 12x the industry average.

coverstories.co
Coverstories

Je merk heeft meer invloed dan je denkt

In deze serie ontmoet Julie Donders mensen uit de wereld van merken, media en design die geen genoegen nemen met de status quo. Deze keer: Lotte Bloem, merkstrateeg bij digital agency Vruchtvlees, communicatie coördinator van Museumnacht 010, en oprichter van Nouveau Niche.

Wat zijn voor de jou de merken die het dit decennium gaan maken? En welke overleven niet?

Het wordt steeds meer ver­wacht dat je als merk een stem inneemt in het maat­schap­pe­lijke debat en daarin echte actie onder­neemt, bij­voor­beeld op het gebied van duur­zaam­heid en inclu­si­vi­teit. Je kunt wel een zwart vlakje op je Inst­agram plaat­sen, maar wat ga je echt veranderen?

Wees dui­de­lijk over de ach­ter­grond waar­van uit jij als merk je con­tent deelt”

Mar­ke­ting gaat niet alleen om het ver­ko­pen van je dienst of pro­duct, maar ook het ver­ta­len van wat er in je orga­ni­sa­tie speelt naar je publiek toe. De waar­den en erva­ring die je com­mu­ni­ceert moe­ten intern leven en over­een­ko­men met de wer­ke­lijk­heid, anders val je door de mand. Per­soon­lijk vind ik dit ook de maat­schap­pe­lijke ver­ant­woor­de­lijk­heid van een merk.

Met welke vraag komen merken naar Vruchtvlees en wie zijn jullie klanten?

Vrucht­vlees helpt ambi­ti­euze mer­ken met een mis­sie om de ver­bin­ding met een nieuwe doel­groep aan te gaan of de bestaande te ver­ster­ken. We hel­pen klan­ten als Dutch Design Week, het ANP en Miro om hun merk­ver­haal op de juiste manier te ver­tel­len door mid­del van digi­tal design. 

We den­ken na over hoe jij als merk waarde aan je beoogde doel­groep toe­voegt op elk con­tact­mo­ment, zodat men­sen echt van je merk gaan hou­den. Dat doen we veelal digi­taal, maar vaak ook met een offline component.

Vruchtvlees won een European Design Award voor de rebranding van Miro

Wat wordt belangrijker voor merken? En wat schuift juist naar de achtergrond?

Lange tijd was het zo dat als je de wereld van Nes­presso wilde erva­ren, je naar de win­kel toe ging. Maar suc­ces­volle mer­ken cre­ë­ren dat­zelfde uni­ver­sum nu op ieder con­tact­mo­ment met de klant, zowel online als offline. Als jij zo een wereld kunt cre­ë­ren waar men­sen graag onder­deel van wil­len zijn, raken klan­ten veel ster­ker betrok­ken bij je merk.

Mar­ke­ting gaat niet meer om het ver­ko­pen van je dienst of pro­duct, maar het ver­ta­len van wat er speelt in je organisatie”

Het wordt daar­naast belang­rij­ker om dui­de­lijk te zijn over de ach­ter­grond waar­van uit jij als merk of per­soon je con­tent deelt. Vooral media­be­drij­ven heb­ben lang geclaimd objec­tief te zijn, maar elk mens kijkt door een unieke lens naar de wereld. Wat ik steeds vaker in nieuws­brie­ven zie is dat redac­teu­ren van media-orga­ni­sa­ties als Gla­mour en The Next Web zelf een per­soon­lijk ver­haal delen. Zo leer je hen als het ware ken­nen en begrijp je beter waar ze voor staan. 

Als je een merk bena­dert als per­soon, iemand die ook leert en soms fou­ten maakt, en daar zelf open en eer­lijk over bent, dan is het ook veel mak­ke­lij­ker om je in die­gene te ver­plaat­sen en een con­struc­tief gesprek aan te gaan.

Lotte Bloem door Lumir Spanihel (lumirspanihel.com)

Wat maakt voor jou een sterke contentstrategie?

Als con­tent mar­ke­teer geef je con­text en bete­ke­nis aan je merk. Het werkt als je echt iets te ver­tel­len hebt, en op een authen­tieke manier waarde kunt toe­voe­gen aan je doel­groep. Kan je in de con­text waar­bin­nen je com­mu­ni­ceert, zoals bij­voor­beeld een tijd­lijn, iets delen waar je doel­groep wél op zit te wach­ten? Kan je in plaats van een kor­tings­code bij­voor­beeld een inter­view plaat­sen met iemand die voor jouw doel­groep inte­res­sant is? Op die manier krijgt je pro­duct een bij­rol in je gro­tere merkverhaal.

Aesop vind ik een goed voor­beeld: de wereld die zij schep­pen is er een van rust. Dat ervaar je in de win­kel, maar bij­voor­beeld ook in hun email­mar­ke­ting. Zo intro­du­ceer­den ze onlangs een nieuw pro­duct met een sinaas­ap­pel­geur, met daar­bij een quote van een kun­ste­naar over wat de kleur oranje bete­kent in rela­tie tot zen en filosofie.

Campagne van Aesop

Con­tent­mar­ke­ting draait vaak om het beant­woor­den van vra­gen die leven bij jouw (poten­ti­ële) klan­ten. Maar dan zijn er ook nog vra­gen waar­van jij zelf vindt dat con­su­men­ten die zich zou­den moe­ten stel­len bij het aan­schaf­fen van een pro­duct. Als je bij­voor­beeld een mode­merk bent kan die vraag zijn: is het wel duur­zaam gepro­du­ceerd? Zo kun je stu­ren op het maken van een duur­zame keuze, ook al is die wat duur­der, omdat de con­su­ment begrijpt waarom het belang­rijk is.

The Domestic Bota­nist deelt bij­voor­beeld wel eens een ach­ter­grond­ver­haal over een bepaald kle­ding­stuk, waar­bij ze inzoomt op de geschie­de­nis en maat­schap­pe­lijke con­text ervan. Zo wordt het veel meer dan een kle­ding­stuk: iets waar­van je gaat hou­den, dat je bewaart, en dat je mis­schien weg­geeft als je het niet meer draagt. Ze wil met haar tijd­loze col­lec­tie af van het idee dat je 6 kle­ding­col­lec­ties per jaar nodig hebt.

Sewing kit van The Domestic Botanist om je eigen jas mee te maken in quarantaine

Wat is het doel van branded content? Wanneer ben je succesvol?

Als je van­uit je merk­ver­haal rele­vante con­tent kunt maken voor je doel­groep, bouw je van­zelf een com­mu­nity van betrok­ken klan­ten op die jouw ver­haal weer door­ver­tel­len. Goede con­tent kan een enorme impact heb­ben op de like­a­bi­lity en deel­waarde van je merk, en de loy­a­li­teit van je klanten.

Wat wil jij veranderen aan de status quo?

Ik wil men­sen en mer­ken doen inzien dat alles om ons heen bewust is vorm­ge­ge­ven. Mer­ken heb­ben meer invloed in de levens van con­su­men­ten dan ze zich soms rea­li­se­ren. Bij Vrucht­vlees help ik klan­ten daarom om hun ver­haal beter aan de juiste men­sen te ver­tel­len. Met mijn eigen plat­form Nou­veau Niche’ wil ik men­sen laten zien hoe hun leven bewust wordt vorm­ge­ge­ven door mid­del van design en bran­ding, zodat zij zich kri­ti­scher kun­nen opstel­len. Zo krijg je een goede wis­sel­wer­king tus­sen mer­ken en con­su­men­ten die elkaar scherp houden.

Meer zien van visionaire merken en makers?

Meer zien van visionaire merken en makers? Meld je aan voor de nieuwsbrief van Coverstories

Meer verhalen van Coverstories